Manage Appointment

November 5, 2018 – November 11, 2018

 MONDAYTUESDAYWEDNESDAYTHURSDAYFRIDAYSATURDAYSUNDAY
5th6th7th8th9th10th11th
ADRIANNA9am-5pmOFFOFFOFF12pm-8pm©9am-5pm10am-6pm
ASHLEYOFF12pm-8pm©9am-5pmOFF11:20am-7:20pm9am-5pmOFF
CRYSTALOFFOFFOFF12pm-8pm©9am-5pm9am-5pm10am-6pm
ELISHA9am-5pmOFFOFFOFF12pm-8pm©9am-5pm10am-6pm
ERIKAOFFOFFOFF12pm-8pm©9am-5pm10:40am-6:40pm10am-6pm
JAIMIE4pm-8pm©4pm-8pm©4pm-8pm©OFFOFF9am-5pm10am-6pm
JULIAOFF11:40am-7:40pm12pm-8pm©9am-5pm9am-5pm10am-6pmOFF
KAHLIE9am-4pm9am-4pmOFFOFF10am-5pmOFF10am-6pm
KENDRA12pm-8pm©10:40am-6:40pm9am-5pmOFFOFF9am-5pmOFF
KENIA12pm-8pm©9am-5pm9am-5pm10:40am-6:40pmOFFOFF10am-6pm
LEVIOFFOFFOFF12pm-8pm©11:40am-7:40pm9am-5pm10am-6pm
NICOLE11:40am-7:40pmOFFOFF11:40am-7:40pm9am-5pm9am-5pm10am-6pm
RANDIOFF12pm-8pm©2pm-8pm©OFFOFFOFF10am-6pm
RAYOFFOFF11:40am-7:40pm9am-5pmOFF11m-7pm©10am-6pm
SEMION10am-2pmOFFOFF2pm-6pmLINCOLNOFFLINCOLN
TYNIA10:40am-6:40pm9am-5pm10:40am-6:40pm9am-5pmOFF11m-7pm©OFF

 

November 12, 2018 – November 18, 2018

 MONDAYTUESDAYWEDNESDAYTHURSDAYFRIDAYSATURDAYSUNDAY
12th13th14th15th16th17th18th
ADRIANNA9am-5pmOFFOFFOFF12pm-8pm©9am-5pm10am-6pm
ASHLEYOFF12pm-8pm©9am-5pmOFF11:20am-7:20pm9am-5pmOFF
CRYSTALOFFOFFOFF12pm-8pm©9am-5pm9am-5pm10am-6pm
ELISHA9am-5pmOFFOFFOFF12pm-8pm©9am-5pm10am-6pm
ERIKAOFFOFFOFF12pm-8pm©9am-5pm10:40am-6:40pm10am-6pm
JAIMIE4pm-8pm©4pm-8pm©4pm-8pm©OFFOFF9am-5pm10am-6pm
JULIAOFF11:40am-7:40pm12pm-8pm©9am-5pm9am-5pm10am-6pmOFF
KAHLIE9am-4pm9am-4pmOFFOFF10am-5pmOFF10am-6pm
KENDRA12pm-8pm©10:40am-6:40pm9am-5pmOFFOFF9am-5pmOFF
KENIA12pm-8pm©9am-5pm9am-5pm10:40am-6:40pmOFFOFF10am-6pm
LEVIOFFOFFOFF12pm-8pm©11:40am-7:40pm9am-5pm10am-6pm
NICOLE11:40am-7:40pmOFFOFF11:40am-7:40pm9am-5pm9am-5pm10am-6pm
RANDIOFF12pm-8pm©2pm-8pm©OFFOFFOFF10am-6pm
RAYOFFOFF11:40am-7:40pm9am-5pmOFF11m-7pm©10am-6pm
SEMION10am-2pmOFFTRAINING2pm-6pmLINCOLNOFFLINCOLN
TYNIA10:40am-6:40pm9am-5pm10:40am-6:40pm9am-5pmOFF11m-7pm©OFF