Manage Appointment

September 17, 2018 – September 23, 2018

 MONDAYTUESDAYWEDNESDAYTHURSDAYFRIDAYSATURDAYSUNDAY
17th18th19th20th21st22nd23rd
BRI9am-5pm12:20pm-8:20pmOFFOFF2pm-9pm©9am-5pm10am-6pm
GRECIA12:40pm-8:40pm10:40am-6:40pm1pm-9pm©9am-5pmOFF9am-1:40pmOFF
JAZMINE 10:40am-6:40pm1pm-9pm©OFFOFF11:20am-7:20pm9am-5pm10am-6pm
JEANNETTE11:40am-7:40pmOFFOFF11:20am-7:20pm10:40am-6:40pm10am-6pm10am-6pm
JOLISSA11:20am-7:20pm9am-5pm9am-5pm1pm-9pm©OFF12pm-8pm©OFF
LILIAOFFOFF11:40am-7:40pm9am-5pm12:20pm-8:20pm2pm-8pm©10am-6pm
MICA 1pm-9pm©9am-5pm1pm-9pm©OFFOFFSTANLEY10am-6pm
MICHELLE1pm-9pm©9am-5pm1pm-9pm©10:40am-6:40pmOFF9am-5pmOFF
SARAH-ISTANLEYOFF10:40am-6:40pmSTANLEY9am-5pmOFFSTANLEY
SEMIONSTANLEYOFFOFFSTANLEY9am-1:40pmOFF10am-6pm
SONJAOFF1pm-9pm©9am-5pm12pm-8pm9am-5pm11:40am-7:40pmOFF
STEFANI 12:20pm-8:20pmOFFOFF11:40am-7:40pm1pm-9pm©9am-5pm10am-6pm
VERRE9am-5pm11:40am-7:40pm9am-5pm1pm-9pm©10:20am-6:20pmOFFOFF
VIKKIOFFOFF12pm-8pm1pm-9pm©9am-5pm9am-5pm10am-6pm
VIVIANOFFOFFOFFOFFOFF11:20am-7:20pm10am-6pm
YAZMIN9am-5pm1pm-9pm©OFF9am-5pm12:40pm-8:40pmOFF10am-6pm

 

September 24, 2018 – September 30, 2018

 MONDAYTUESDAYWEDNESDAYTHURSDAYFRIDAYSATURDAYSUNDAY
24th25th26th27th28th29th30th
BRI9am-5pm12:20pm-8:20pmOFFOFF2pm-9pm©9am-5pm10am-6pm
COURTNEYOFFOFF1pm-9pm©11:40am-7:40pm11:20am-7:20pm9am-1:40pm10am-6pm
ELISHA11:20am-7:20pmOFFOFFOFF9am-5pmSTANLEYSTANLEY
GRECIA12:40pm-8:40pm10:40am-6:40pm1pm-9pm©9am-5pmOFF9am-5pmOFF
JAZMINE 10:40am-6:40pm1pm-9pm©OFFOFF12:40pm-8:40pm9am-5pm10am-6pm
JEANNETTE11:40am-7:40pmOFFOFFOFF10:40am-6:40pm10am-6pm10am-6pm
JOLISSA12:20pm-8:20pm9am-5pm9am-5pm1pm-9pm©OFF12pm-8pm©OFF
JULIAOFFSTANLEYSTANLEY11:20am-7:20pmSTANLEYSTANLEYOFF
LILIAOFFOFF9am-5pm9am-5pm12:20pm-8:20pm2pm-8pm©10am-6pm
MICHELLE1pm-9pm©9am-5pm1pm-9pm©10:40am-6:40pmOFF9am-5pmOFF
SARAHSTANLEYOFF10:40am-6:40pmSTANLEYSTANLEYOFFSTANLEY
SEMIONOFFOFF10am-2pmSTANLEY9am-1:40pmOFF10am-6pm
SONJAOFF1pm-9pm©9am-5pm12pm-8pm9am-5pmOFF10am-6pm
STEFANI 9am-5pm11:40am-7:40pmOFF9am-5pm1pm-9pm©OFF10am-6pm
VIKKIOFFOFF12pm-8pm1pm-9pm©9am-5pm9am-5pm10am-6pm
VIVIAN1pm-9pm©9am-5pm12:20pm-8:20pmOFFOFF11:20am-7:20pm10am-6pm
YAZMIN9am-5pm1pm-9pm©OFF1pm-9pm©10:20am-6:20pm11:40am-7:40pmOFF