Book online 7 days in advance!

May 20th, 2024 – May 26th, 2024

MONDAYTUESDAYWEDNESDAYTHURSDAYFRIDAYSATURDAYSUNDAY
20th21st22nd23rd24th25th26th
DUSTY9am-5pm12pm-8pm©11am-7pmOFF12pm-8pm©10:30am-6:30pmOFF
ELEANAOFFOFF10:30am-6:30pm11:30am-7:30pm9am-5pm12pm-8pm©OFF
GRECIA12pm-8pm©10:30am-6:30pm9am-5pmOFFOFF9am-5pmOFF
JEANNETTEOFFOFF12pm-8pm©10:30am-6:30pmOFF8am-4pmOFF
JOLISSA10:30am-6:30pm9am-5pmOFF11:30am-7:30pm9am-5pm8am-4pmOFF
JULIA11:30am-7:30pmOFF12pm-8pm©11am-7pm12pm-8pm©OFFOFF
KIERYNN4pm-8pm©11am-7pm11:30am-7:30pm12pm-8pm©OFFOFF10am-6pm
KIERYNN9am-1pmOFFOFFOFFOFFOFFOFF
LAURENOFF9am-5pmOFFOFF11am-7pmSTANLEY10am-6pm
LILY11am-7pmOFFSTANLEY9am-5pm12pm-8pm©OFF10am-6pm
SEMIONOFFOFFOFFOFF9am-12pmOFF10am-2pm
SHAYNAOFF9am-3pmOFF9am-3pmOFF8am-12pm10am-6pm
SUSEN4pm-8pm©4pm-8pm©4pm-8pm©4pm-8pm©OFF8am-4pmOFF
TANYAOFFOFFOFFOFFOFF12pm-8pm©10am-6pm
VERONICAOFFOFFOFFOFF10am-6pmOFF10am-6pm
VERRE9am-4pm12pm-8pm©9am-4pmOFF11:30am-7:30pm8am-4pmOFF
VICTORIAOFF11:30am-7:30pm9am-5pm9am-5pm9am-5pm12pm-8pm©OFF
VIKKIOFFOFFOFF12pm-8pm©10:30am-6:30pm11:30am-7:30pm10am-6pm

May 27th, 2024 – June 2nd, 2024

MONDAYTUESDAYWEDNESDAYTHURSDAYFRIDAYSATURDAYSUNDAY
27th28th29th30th31st1st2nd
DUSTYOFF9am-5pm11:30am-7:30pm9am-5pm12pm-8pm©8am-4pmOFF
ELEANAOFFOFF12pm-8pm©11:30am-7:30pm9am-5pm8am-4pmOFF
GRECIAOFF10:30am-6:30pm9am-5pm9am-3pmOFF9am-5pmOFF
JEANNETTEOFFOFFOFF10:30am-6:30pm11am-7pm10:30am-6:30pm10am-2pm
JOLISSAOFF9am-5pm12pm-8pm©12pm-8pm©9am-5pm8am-12pmOFF
JULIAOFF12pm-8pm©9am-5pm11am-7pm12pm-8pm©OFF10am-4pm
KIERYNNOFF11am-7pm11:30am-7:30pm12pm-8pm©OFF12pm-8pm©10am-6pm
KIERYNNOFFOFFOFFOFFOFFOFFOFF
LILYOFF11:30am-7:30pm12pm-8pm©OFF12pm-8pm©8am-4pmSTANLEY
SEMIONOFFOFFOFFOFF9am-12pmOFF10am-2pm
SHAYNAOFF9am-3pmOFF9am-3pmOFF12pm-8pm©10am-6pm
TANYAOFFOFFOFFOFFOFF12pm-8pm©10am-6pm
VERONICAOFFOFFOFFOFF10am-6pmOFF10am-6pm
VERREOFF12pm-8pm©9am-4pmOFF11:30am-7:30pm8am-4pmOFF
VICTORIAOFF12pm-8pm©10:30am-6:30pm11:30am-7:30pm9am-5pmOFF10am-6pm
VIKKIOFFOFFOFF12pm-8pm©10:30am-6:30pm11:30am-7:30pm10am-6pm